Oplysning

 OBS: For Oplysninger om Drejø Ølejrs beliggenhed og omgivelser, indretning og faciliteter, ideologi, struktur mm. Se længere nede på denne side under overskriften: Om Drejø Ølejr.

ØVALUERING

ØVALUERINGENS FORMÅL
 
Øvalueringen er et møde for ølejrdeltagerne efter sæsonen, hvor vi gør status over den afholdte sæson, drøfter Drejø Ølejrgruppes beretning og ølejrens fremtidige virksomhed, diskuterer ølejrspørgsmål, fremlægger temaforslag til ølejrsæson 2021 på Drejø Ølejr, og vælger Drejø Ølejrs ølejrgruppe (bestyrelse), som sender repræsentanter til Ølejrbevægelsens repræsentantskabsmøde (generalforsamling). 
 
Ved at samle erfaringer op på denne måde kan vi sikre, at ølejren bevarer en høj standard og løbende forbedres.
 
 
ØVALUERINGSDELTAGERE / ØVALUATØRER
 
Øvalueringen er for de lejrvalgte ugerepræsentanter fra Drejø Ølejrs uger i ølejrsæsonen 2020 og for medlemmerne af Drejø Ølejrgruppe 2019-2020, samt for andre interesserede ølejrdeltagere, der gerne vil være med til at evaluere den afholdte sæson på Drejø Ølejr (sidstnævnte deltager med taleret men dog uden stemmeret og får ikke refunderet deres rejseudgifter)
 Indkaldelse til Øvaluering / Generalforsamling for Drejølejren

Tid: lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 12.30-17.00

Sted: Folkets Hus  Nørrebro , Stengade 50, 2200 København N.

 Dagsorden for Øvalueringen / Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens/ølejrgruppens beretning for det forløbne år.
 3. Kort orientering fra årets ø-lejre
 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.
 5. Input til næste år.
 6. indkomne forslag
  a. ølejrgruppen ønsker at ændre følgende i pkt. 5 i vedtægterne: "Hvert år afholdes ordinær generalforsamling i oktober" til "Hvert år afholdes ordinær generalforsamling senest i oktober". Begrundelse gives på selve Øvalueringen.
 7. Valg af
  a. 3 til bestyrelsesmedlemmer
  b. suppleanter til bestyrelsen
  c. ølejrgruppen (variabelt antal)
  d. 2 kritiske revisorer, samt 1 suppleant
 8. evt.

Vedtægter for Drejølejren (DØL) á 15. september 2019
1. Foreningens navn
Foreningens navn er Drejølejren (DØL)
2. Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund. Formålet søges opfyldt ved at afholde ø-lejre, hvorved forstås en ferieform, hvor mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.
DØLs virke er almennyttigt, og DØLs midler kan aldrig anvendes eller udbetales til enkeltpersoner.
3. Foreningens medlemmer
Medlemmerne i foreningen er deltagere og igangsættere på foreningens ø-lejre samt ø-gruppen.
Medlemskab gælder frem til næste års ø-lejre.
Foreningen fører en aktuel og opdateret medlemsliste med kontaktoplysninger.
4. Udmeldelse af foreningen
Et medlem kan bede om at blive taget af kontaktlisten.
5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvert år afholdes ordinær generalforsamling i oktober.
På hver af foreningens ølejre kan vælges op til 3 ugerepræsentanter.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ugerepræsentanter samt øgruppen. Alle medlemmer er valgbare.
På generalforsamlingen evalueres/øvalueres årets lejre.
Øgruppen planlægger generalforsamlingen/øvalueringen, så den bliver annonceret på sommerens lejre, dog senest 4 uger før generalforsamlingen.
Forslag fra ugerepræsentanterne, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være ø-gruppen i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden, forslag og udkast til årets regnskab udsendes til ugerepræsentanter senest en uge før generalforsamlingen. For hver ugerepræsentant kan der afgives 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes efter fuldmagt. Uanset antallet af opstillede kandidater afgiver hver stemmeberettiget ved personvalg kun én stemme.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/ølejrgruppens beretning for det forløbne år.
3. Kort orientering fra årets ø-lejre
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.
5. Input til næste år.
6. Valg af
a. 3 til bestyrelsesmedlemmer
b. 3 suppleanter til bestyrelsen
c. ølejrgruppen (variabelt antal)
d. 2 kritiske revisorer, samt 1 suppleant
7. evt.
Referenten udarbejder et beslutningsreferat, som underskrives af referenten og dirigenten og gøres tilgængeligt for ugerepræsentanterne.
6. Ekstraordinær generalforsamling
Når et flertal af den samlede bestyrelse ønsker det, eller når bestyrelsen har modtaget en anmodning fra mindst 50% af de stemmeberettigede, vedlagt et eller flere beslutningsforslag, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.
Retningslinjer for indkaldelse, deltagelse, stemmeafgivning og referat følger reglerne for den ordinære generalforsamling.
7. Bestyrelsen og ølejrgruppen
Bestyrelsen består af 3 personer, som vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Der vælges desuden 3 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer hvert år efter generalforsamlingen sig selv med forperson og kasserer.
Bestyrelsens møder afholdes normalt på samme tider og steder, som øgruppen.
Bestyrelsen og suppleanter er automatisk medlemmer af øgruppen. Herudover vælges et variabelt antal medlemmer af ølejrgruppen.
8. Bestyrelsens og ølejrgruppens opgaver
Bestyrelsen har som udgangspunkt følgende overordnede, administrative opgaver:
• at tegne foreningen over for offentlige myndigheder og banker;
• at opstille regnskabet;
For bestyrelsesmedlemmernes ansvar kan foreningen tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring, ligesom bestyrelsen kan tegne en forsikring mod datakriminalitet o. lign.
Bestyrelsen fører beslutningsreferater af møder.
Ølejrgruppens opgaver:
1.Indkalde til generalforsamling/øvaluering.
2. Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af sommerens lejre, herunder at vælge igangsættere til ugerne.
3. Indkøbe nødvendigt materiel til lejrene.
4. Vælge 3 repræsentanter til SØB (Samvirket Ø-lejrbevægelsen).
Ølejrgruppen fører beslutningsreferater af møder.
9. Udvalg
Ølejrgruppen kan nedsætte underudvalg, som også kan omfatte medlemmer udenfor øgruppen.
10. Støtte
Foreningen kan støtte aktiviteter i lokalområder, hvor foreningen afholder ølejre.
11. Foreningens regnskabsår og budget
Foreningens regnskabsår påbegyndes 1. september og afsluttes 31. august.
Foreningens aktiviteter finansieres af det vedtagne budget.
Medlemskontingent udgøres af de indbetalte deltagerpriser. Igangsættere betaler ikke kontingent.
12. Foreningens midler, hæftelse mv.
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningen, idet medlemmerne kun hæfter med indbetalte kontingenter.
Foreningens midler opbevares på betryggende vis i pengeinstitut.
13. Revision
Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer, samt en suppleant.
14. Tegningsret
DØL tegnes af forpersonen sammen med yderligere et medlem af bestyrelsen.
15. Ændring af vedtægten
Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages, hvis 2/3 af de stemmeberettigede er til stede ved den pågældende generalforsamling, og da kun med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer herfor. Stemmer 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede for, men er færre end 2/3 af de stemmeberettigede til stede, kan ændringen vedtages endeligt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
Ændring af vedtægten kan kun behandles på en generalforsamling, hvis ændringens fulde ordlyd fremgår af indkaldelsen.
16. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter dette. Ved begge generalforsamlinger skal 2/3 af de stemmeberettigede være til stede, og 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede skal stemme for.
Ved opløsning af foreningen skal dens formue og løsøre overlades til en eller flere andre ø-lejrforening/er eller et tilsvarende almennyttigt formål.
Foreningens opløsning og videregivelse af foreningens aktiver skal være eneste punkt på den sidste af de pågældende generalforsamlinger
Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Drejølejren 5. juli 2019 og revideret på ordinær generalforsamling 14. september 2019.
Jens Peder Andersen

 

 


 

Tilmelding - Priser - Vilkår

Børn under 2 år deltager gratis. Er du eneforsørger skal du kun købe billet til dig selv og 2 af dine egne børn; nummer 3, 4 osv. af dine egne børn deltager gratis.
Den nedsatte pris for ugerne 24 og 33 forudsætter, at man deltager i hhv. opsætning eller nedtagning af lejren.
Ved tilmelding via TicketMaster, tillægges et gebyr på kr. 20,– som opkræves af TicketMaster-agenten.
 
Priser
2 – 14 år
15 - 24 årOver 24 år 
1 uge
630,-
805,-
 1085,-
       
Hele uge 24  630,-
565,-  685,-
 
Hele uge 33

 630,-

565,-685,- 
 
       
 


 


Billet via TicketMaster: 

Når du har købt billet, er du sikret plads på lejren – husk at tage billetten med, den er bevis på, at du har betalt for opholdet. Sidste dag for køb over TicketMaster er tirsdag før lejrstart.

Billet På posthuset: 

Du kan Købe billet til den ønskede uge på et posthus, der er med i TicketMaster. Opgiv ugens startdato sammen med dit navn, adresse og telefonnummer, så vi kan meddele dig eventuelle ændringer eller aflysninger.

Billet på lejren

Tilmelding kun via Ticketmaster. Køb din billet i god tid da mange uger bliver udsolgt.  Kommer du uden billet til en uge, vil du blive afvist. Hvis en uge ikke bliver udsolgt, kan der købes billetter til enkelte dage - Kontakt ugeregnskabsføreren om dette.

 

VED AFBUD
1. Ring til TicketMaster og få refunderet billetten. Muligt indtil 4 uger før ugens start.
2. Ring til TicketMaster og få billetten ombyttet til en anden uge på den samme eller en anden ølejr.
3. Find selv en ny køber og ring til TicketMaster for ændring af billetindehavers navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Dette koster billetgebyr.

Anden form for tilbagebetaling

I andre tilfælde tager Ølejrbevægelsen stilling til en eventuel sag om tilbagebetaling i september samme år.
 

Forbehold og ansvar

 • En lejr kan aflyses. I så fald kan du komme på en anden lejr, hvor der er plads, eller du kan få pengene tilbage på posthuset.
 • Dyr må ikke medtages (bamser og tøjdyr er velkomne).
 • Personlige ejendele er ikke dækket af bevægelsens lejrforsikring.
 • Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med forløb, der har/kan få terapilignende karakter.
 • Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med trafikforsinkelser, strejker, lockouts eller force-majeure-situationer

Sikkerhed

 • Vandet i badehuset bør ikke drikkes. Drikkevand henter vi nede i havnen i en stor vandvogn.
 • Åben ild og rygning i soveteltene er forbudt.
 • Brandspande og branddaskere skal findes ved hvert telt og være klar til brug.
 • Bål kun med brandspand og branddasker.
 • Private telte skal ligge inden for lejrens område og opslås diskret ved hegn eller lignende, afstanden til naboen skal være over 4 m (brand).

Medbring 

 • En rigtig varm sovepose (ikke vattæppe)
 • Liggeunderlag (bedst luftmadras)
 • Varm trøje
 • Gummistøvler
 • Lommelygte
 • Evt Sangbog
 • Evt Musikinstrumenter
 • Papir og farver/skrivegrej
 • Myggebalsam
 • Ørepropper 
 


Ø-lejr er meget mere end lejr på en ø!

Ø-lejr er en billig ferie i Danmark
Kost og aktiviteter er med i prisen

Ø-lejr er skov, strand, slentreture, 
smukke solnedgange og sange 
ved lejrbålet

Ø-lejr er fællesskab og samvær 
med andre mennesker

Ø-lejr er også et afslappende fristed,
hvor du kan være dig selv

Ø-lejr er en primitiv ferieform - tæt på naturen

Ø-lejr har forskellige temaer, men det er mest 
af alt op til dig selv, hvad der skal ske

Ø-lejr er stærkt vanedannende

Ø-lejrbevægelsens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund
Formålet søges opfyldt ved at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, som mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

 

 
 
 

 

OM DREJØ ØLEJR

DREJØ ØLEJRS BELIGGENHED OG OMGIVELSER


Ølejr på Drejø er en afslappende ferie i en fredfyldt og primitiv oase midt i den storslåede natur, hvor man kan finde et fristed og glemme hverdagens trafik, larm, os, stress, ræs og trivialiteter.
Lejren ligger i naturskønne omgivelser med mulighed for behagelige naturoplevelser ved stranden, i og på havet, samt vandreture i Drejøs smukke og idylliske natur.
Fra lejrpladsen ned til øens flotteste badestrand er der gennem et fredet naturområde anlagt en 50 m lang panoramisk sti belagt med den fineste, blødeste og hvideste strandsand (kaldet "Elskovsstien"), der leder over en romantisk træbro (kaldet "Sukkenes Bro"), hvorfra romantiske sjæle nyder den funklende stjernehimmels bjergtagende mystik og den bevægende rosenrøde solnedgang over det uberørte naturlandskab, medens de sukker lidenskabelige suk sammen med deres hjertenskære (eller længselsfulde suk efter deres hjertes hemmelige udkårne).
På ølejrens flotte sandstrand kan man - mellem svømmeturene og vandkampene - nyde solens bagen på sin krop. Dem, der er oppe om natten, synger og spiller omkring bålet efter måneskinsbadningen og saunabesøgene.


DREJØ ØLEJRS INDRETNING OG FACILITETER

Faciliteterne er primitive i vores teltlejr tæt på naturen.
Lejrens midtpunkt og samlingspunkt er et stort kombineret køkken-/spise-/opholdstelt, hvor der er liv døgnet rundt; lejren har desuden 2 aktivitetstelte, 2 store fællessovetelte, en bålplads, et volleyballnet, 3 materiel-containere, en værksteds- og materiel-skurvogn, en badeskurvogn med varmt vand i hanerne over en vaskerende, el-ovns-opvarmet sauna, samt intimniche med varmt vand (til tøjvask, til hårvask, til vask af børn og til menstruerende kvinders intimhygiejne) og en udendørs bruser med koldt vand, dertil en opvaskeplads, hvor de rengjorte og skyllede tallerkener, glas, bestik og køkkengrej stilles til soltørring på tørrestativer.

Der er elektrisk belysning i badeskurvognen, køkkenteltet og aktivitetsteltene, og der er køleskabe i og ved køkkenteltet.

Lejren råder desuden over 4 transportable økologikaer (tørklosetter) med hygiejniske og private toiletforhold og skiftende udsigt ud over havet eller det uberørte naturlandskab. De opfyldte økologikalske huller tildækkes løbende af et lag muld, når økologikummet flyttes videre til næste frisk opgravede hul.


UGENS DELTAGERANTAL

Drejø Ølejr har et maksimalt deltagerantal på 65 pr. uge. 


DREJØ ØLEJRS DELTAGERE

På Drejø Ølejr møder man mennesker i alle aldre (med mindre ugen er forbeholdt en bestemt aldersgruppe) og fra alle samfundsgrupper.
På Drejø bliver man accepteret som man er, og vi glemmer alt om hinandens stand, rang, status og alder ude i statssamfundet.


DREJØ ØLEJRS IDEOLOGI, STRUKTUR, ORGANISATION, SIGTE OG INDHOLD

Drejø Ølejr er som alle ølejre i Ølejrbevægelsen et nonprofitforetagende.

Ølejr på Drejø er en individuel ferie, ud over de få timer om dagen, hvor man deltager i lejrens praktiske drift. Vi er nemlig fælles om indkøb, madlavning, opvask, rengøring, oprydning og hvad der ellers skal gøres, og lejren er baseret på, at alle deltager i det daglige arbejde, som både er nødvendigt og samtidig er et redskab til socialt samvær, og en mulighed for at afprøve nyt ansvar og nye roller. Det er alles fælles ansvar at få ugen til at fungere.
I hver uge tilbyder igangsættere igangsætning i ugens tema og støtte til madlavningen, men deltagerne vælger selv, i hvor høj grad de vil give sig i kast med nogle af ugens faglige tilbud. 

Ølejren er åben for alle deltagernes personlige ønsker og initiativer.
Ølejr på Drejø er en hyggelig, sjov og social ferie, hvor man nyder samværet med andre, solen, naturen, hav og strand, gåture, fællesspisning med snak og grin, spil og leg, solnedgangens romantik, stjernehimlens mystik, nattens afslappende sauna, måneskinsbadningens fascination, lejrbålets og fællessangens hygge.
Ølejr på Drejø er at leve enkelt i pagt med naturen og være sammen med andre mennesker på en anden måde end i hverdagen, at møde nye mennesker i et åbent forum. Man har masser af tid til at dyrke sin partner, familie og venner, til at få nye venner eller måske møde en ny kæreste, og børnene møder nye kammerater.

Den planlagte mad er lækker, sund og vegetarisk.
Vi har på Drejø Ølejr en del økologiske madvarer, men det vil, som det plejer, veksle fra uge til uge, hvor stor en del økologien udgør.

Der oplyses om rygepolitik på ugens fællesmøde.

NATURISME PÅ DREJØ ØLEJR

Naturisme prakticeres i noget omfang på ølejrens strand, i havet ud herfor og i saunaen, men det er også i orden at have badetøj på.

Naturisme er tilladt på en del af lejrområdet på alle ugerne, dog normalt ikke i køkken-/spise-/opholdsteltet og i aktivitetsteltene.

Deltagerne kan selv på fællesmødet beslutte at ophæve det gældende forbud mod nøgenhed på visse af lejrens områder.


OVERNATNINGSFORM PÅ DREJØ ØLEJR

Overnatningen foregår efter eget valg enten i et af lejrens 2 store fællessovetelte til 25 personer eller i medbragte naturfarvede små privattelte.
Uanset den valgte overnatningsform medbringer deltagerne selv sovepose og luftmadras eller liggeunderlag. Ølejren råder dog over ca. 25 skumgummi-madrasser, der kan benyttes frit.