Generalforsamling / Årsmøde 2023

 

 

Referat for generalforsamling/Årsmøde lørdag 16.9 2023 kl 12-18

Deltagere: Peter Østerby, Jens Peder Andersen, Stig Bentsen, Gitte Caspersen, Anders Bøgner, Jesper Duquesnay, Ulla Winther, Heidi Øberg, Camilla Brohus, Kristian Risbank Nielsen, Rikke Riis Nielsen, Mattias Skærved, Alex young Pedersen, Sandy Andersen, Sannah Mynthe, Ulla Hyllebjørn, Henrik Rudolph og Jane Clausen. Trine Vind deltog i sidste del af generalforsamlingen


1. Valg af dirigent og referent
Peter Østerby og Jens Peder Andersen valgt som dirigenter. Gitte Caspersen valgt som referent. Punkt 5 er refereret af Jane Clausen fra punkt 5D.

2. Bestyrelsens/ølejrgruppens beretning for det forløbne år.
Ølejrgruppen fremlægger beretningen.

  1. Peter – Arbejde i ølejrgruppen
  2. Ulla – op og nedtagning
  3. Heidi – program
  4. Gitte – Kommunikation
  5. Jesper – telt
  6. Anders – materiel
  7. Jens Peder – materialedage
  8. Gitte –  Merchandise
  9. Stig – Øpleje

Bestyrelsens beretning blev godkendt

3. Kort orientering fra årets ø-lejre (max. 2 min. pr. uge)

Der kom beretninger fra alle ugerne. Stig læste op fra uge 29.

4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
352 forskellige personer har været gennem lejren i sæsonen. Nogle af disse er kommet flere gange. Stig fremlagde regnskabet. Der er både opkrævet og afsat 5 kr ekstra pr ung og voksen  pr dag pga prisstigningerne. Der har været et underskud i 2023 på 10595 kr. Formuen ligger på 360.288 kr. Formuens størrelse ligger på den rigtige side ift. nyanskaffelser. 

5. Input til næste år (kun konkrete forslag udover det der er blevet nævnt under pkt. 3)
Der blev diskuteret punkter nævnt under punkt 3

6. Indkomne forslag (Ingen modtaget)
Ingen indkomne forslag

7. Valg
a. Bestyrelsen blev Jens Peder Andersen, Stig Bentsen og Anders Bøgner
b. Suppleanter blev Jan Lemser, Peter Østerby og Jesper Duguesnay.
c. Følgende ølejrgruppemedlemmer fortsætter: Anders Bøgner, Jan Lemser, Jens Peder Andersen, Jesper Duquesnay, Peter Østerby, Gitte Caspersen, Stig Bentsen, Ulla Winther og Heidi Øberg.
Camilla Brohus Frederiksen og Jane Lundsgaard stopper.
Trine Thorgaard Kirk, Ulla Hyllebjørn og Kristian Risbank Nielsen tiltræder ølejrgruppen
d. Henrik Falk Sørensen og Daniele Eychenne. Henrik Rudolph (suppleant)

8. Evt
Intet