Øvaluering 2021

  
 

Invitation til Drejø Ølejrs årlige Øvaluering lørdag d. 25/9 2021 kl. 12 – 18

Drejø Ølejr afholder Øvaluering d. 25/9 kl. 12-18 i KFUM-spejderhytten, Wagnersvej 33 , 2450 Kbh. SV.

Alle er velkomne, både uge-repræsentanter og deltagere fra alle ugerne. Til mødet kl. 12 starter vi med frokost, hvor alle fremmødte medbringer en vegetarsik ret til fælles bord. Kaffe og the sørger vi for.
(Til den tid skal vi efter planen ikke vise coronapas, - hvis det skulle blive ændret,  får I besked )

Efter mødet er der mulighed for at bestille og spise take away sammen


Dagsorden for Øvalueringen / Generalforsamlingen 2021

 1. Valg af dirigent og referent

 2. kort navnerunde m. uge-nr.

 3. Bestyrelsens/Ølejrgruppens beretning for det forløbne år.

 4. Kort orientering fra årets ø-lejre (max. 2 min. pr. uge)

 5. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.

 6. Input til næste år. (kun konkrete forslag udover de skriftlige evalueringer, og hvad der blev sagt under pkt. 3)

 7. indkomne forslag.

 8. Valg af
  a. 3 til bestyrelsesmedlemmer
  b. suppleanter til bestyrelsen
  c. ølejrgruppen (variabelt antal)
  d. 2 kritiske revisorer, samt 1 suppleant

 9. evt.

Hilsen Øgruppen

 

Vedtægter for Drejølejren (DØL) á 3. oktober 2020

1. Foreningens navn
Foreningens navn er Drejølejren (DØL)

2. Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund. Formålet søges opfyldt ved at afholde ø-lejre, hvorved forstås en ferieform, hvor mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.
DØLs virke er almennyttigt, og DØLs midler kan aldrig anvendes eller udbetales til enkeltpersoner.

3. Foreningens medlemmer
Medlemmerne i foreningen er deltagere og igangsættere på foreningens ø-lejre samt ø-gruppen.
Medlemskab gælder frem til næste års ø-lejre.
Foreningen fører en aktuel og opdateret medlemsliste med kontaktoplysninger.

4. Udmeldelse af foreningen
Et medlem kan bede om at blive taget af kontaktlisten.

5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvert år afholdes ordinær generalforsamling senest i oktober.
På hver af foreningens ølejre kan vælges op til 3 ugerepræsentanter.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ugerepræsentanter samt øgruppen. Alle medlemmer er valgbare.
På generalforsamlingen evalueres/øvalueres årets lejre.
Øgruppen planlægger generalforsamlingen/øvalueringen, så den bliver annonceret på sommerens lejre, dog senest 4 uger før generalforsamlingen.
Forslag fra ugerepræsentanterne, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være ø-gruppen i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden, forslag og udkast til årets regnskab udsendes til ugerepræsentanter senest en uge før generalforsamlingen. For hver ugerepræsentant kan der afgives 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes efter fuldmagt. Uanset antallet af opstillede kandidater afgiver hver stemmeberettiget ved personvalg kun én stemme.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/ølejrgruppens beretning for det forløbne år.
3. Kort orientering fra årets ø-lejre
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.
5. Input til næste år.
6. Valg af
a. 3 til bestyrelsesmedlemmer
b. 3 suppleanter til bestyrelsen
c. ølejrgruppen (variabelt antal)
d. 2 kritiske revisorer, samt 1 suppleant
7. evt.
Referenten udarbejder et beslutningsreferat, som underskrives af referenten og dirigenten og gøres tilgængeligt for ugerepræsentanterne.

6. Ekstraordinær generalforsamling
Når et flertal af den samlede bestyrelse ønsker det, eller når bestyrelsen har modtaget en anmodning fra mindst 50% af de stemmeberettigede, vedlagt et eller flere beslutningsforslag, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.
Retningslinjer for indkaldelse, deltagelse, stemmeafgivning og referat følger reglerne for den ordinære generalforsamling.

7. Bestyrelsen og ølejrgruppen
Bestyrelsen består af 3 personer, som vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Der vælges desuden 3 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer hvert år efter generalforsamlingen sig selv med forperson og kasserer.
Bestyrelsens møder afholdes normalt på samme tider og steder, som øgruppen.
Bestyrelsen og suppleanter er automatisk medlemmer af øgruppen. Herudover vælges et variabelt antal medlemmer af ølejrgruppen.

8. Bestyrelsens og ølejrgruppens opgaver
Bestyrelsen har som udgangspunkt følgende overordnede, administrative opgaver:
• at tegne foreningen over for offentlige myndigheder og banker;
• at opstille regnskabet;
For bestyrelsesmedlemmernes ansvar kan foreningen tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring, ligesom bestyrelsen kan tegne en forsikring mod datakriminalitet o. lign.
Bestyrelsen fører beslutningsreferater af møder.
Ølejrgruppens opgaver:
1.Indkalde til generalforsamling/øvaluering.
2. Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af sommerens lejre, herunder at vælge igangsættere til ugerne.
3. Indkøbe nødvendigt materiel til lejrene.
4. Vælge 3 repræsentanter til SØB (Samvirket Ø-lejrbevægelsen).
Ølejrgruppen fører beslutningsreferater af møder.

9. Udvalg
Ølejrgruppen kan nedsætte underudvalg, som også kan omfatte medlemmer udenfor øgruppen.

10. Støtte
Foreningen kan støtte aktiviteter i lokalområder, hvor foreningen afholder ølejre.

11. Foreningens regnskabsår og budget
Foreningens regnskabsår påbegyndes 1. september og afsluttes 31. august.
Foreningens aktiviteter finansieres af det vedtagne budget.
Medlemskontingent udgøres af de indbetalte deltagerpriser. Igangsættere betaler ikke kontingent.

12. Foreningens midler, hæftelse mv.
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningen, idet medlemmerne kun hæfter med indbetalte kontingenter.
Foreningens midler opbevares på betryggende vis i pengeinstitut.

13. Revision
Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer, samt en suppleant.

14. Tegningsret
DØL tegnes af forpersonen sammen med yderligere et medlem af bestyrelsen.

15. Ændring af vedtægten
Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages, hvis 2/3 af de stemmeberettigede er til stede ved den pågældende generalforsamling, og da kun med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer herfor. Stemmer 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede for, men er færre end 2/3 af de stemmeberettigede til stede, kan ændringen vedtages endeligt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
Ændring af vedtægten kan kun behandles på en generalforsamling, hvis ændringens fulde ordlyd fremgår af indkaldelsen.

16. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter dette. Ved begge generalforsamlinger skal 2/3 af de stemmeberettigede være til stede, og 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede skal stemme for.
Ved opløsning af foreningen skal dens formue og løsøre overlades til en eller flere andre ø-lejrforening/er eller et tilsvarende almennyttigt formål.
Foreningens opløsning og videregivelse af foreningens aktiver skal være eneste punkt på den sidste af de pågældende generalforsamlinger
Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Drejølejren 5. juli 2019 og revideret på ordinær generalforsamling 14. september 2019.
Jens Peder Andersen